Nasville-Verklaring 2.0

De nieuwste Regenboogvlag, met daarin o.a. een ‘plek’ voor diegenen, die aan AIDS zijn overleden.

Met het publiceren van de zogeheten ‘Nashville-verklaring’ staat niet alleen de wereld van Bijbelse Christenen op haar achterste benen. Uiteraard konden wij niet achterblijven en publiceren wij hierbij een versie, die volgens ons meer recht doet aan Gods Liefde met de mens en de mens in zijn Liefde tot God.

We hebben ons daarbij laten leiden door de oorspronkelijke tekst van die Nashville-Verklaring en uiteraard daar, waar wij dat nodig achtten, aanpassingen gedaan. Leest u deze eens door. En mochten we dan toch nog iets ‘onduidelijk’ hebben geformuleerd, dan horen we dat graag. Omdat de publicatie vanuit Nieuwkoop gebeurt, dopen we die Nashville Verklaring gewoon om in

NIEUWKOOP-VERKLARING

Een persoonlijke verklaring over Hemelse Liefde

“Dat Gij elkander Liefhebt, zoals Ik u heb Liefgehad”

Johannes 15:9

“Liefde gelooft alles, zij verdraagt alles”

Paulus I Kor. 13

VOORWOORD

Niet alleen Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van Hemelse Liefde niet de schoonheid van Gods bedoeling door misvormde en verkrachte interpretaties van Bijbelteksten met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet in.

Menig Bijbelgetrouwe christen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het dreigt inmiddels gemeengoed te worden, dat het menselijke zelfverstaan uitsluitend als mannelijk en vrouwelijk deel vormt van Gods mooie plan, zoals en indien dit wordt bevestigd door de leiders van Bijbelgetrouwe christenen. En dat deze veeleer geen uiting is van iemands eigen autonome voorkeur, noch die van de Hemelse Liefde. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige visies op alternatieven, die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.

Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de Ware Kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest van de Bijbelgetrouwe christenen? Of zal zij vasthouden aan het Woord van de Liefde voor het Leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens? Zal ze, dwars tegen de cultuur van Bijbelse christenen in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan die wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang van de Bijbelse Kerken?

Wij zijn ervan overtuigd dat getrouw-zijn in onze generatie inhoudt dat we opnieuw getuigenis geven aan het ware verhaal van Liefde in de wereld en onze plaats daarin – in het bijzonder als het gaat over mens-zijn en schepping-zijn.

Gods Liefde leert ons dat er maar één God is, de enige Schepper en Heere van allen. Hem alleen is ieder mens oprechte dankbaarheid, hartelijke lofprijzing en volkomen toewijding verschuldigd. Dit is de weg waarin niet alleen God wordt verheerlijkt maar waarin we ook het rechte zicht op onszelf zullen hebben. Wanneer we onze Schepper vergeten, vergeten we ook wie we zelf zijn, want Hij heeft ons voor Onszelf gemaakt. En we kunnen Hem niet waarlijk kennen zonder dat we onszelf waarlijk kennen, zoals Die ons gemaakt heeft, ons kent. Wij hebben onszelf niet gemaakt. We zijn niet van onszelf. Ons ware zelfverstaan als mannelijke en vrouwelijke personen is ons door God geschonken. Het is niet alleen dwaas maar ook hopeloos als Bijbelse christenen en hun leiders proberen onszelf te maken tot iets waarvoor en waartoe God ons niet heeft geschapen.

Wij geloven dat Gods bedoeling voor Zijn schepping, alsook de weg der zaligheid die Hij heeft uitgedacht, ertoe dienstbaar zijn om Hem de grootste eer te geven en ons het grootste goed. Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden, in de hoop dat wij hiermee de kerk van Christus dienen en hiermee openlijk getuigenis afleggen van de goede doeleinden die God heeft met de menselijke Liefde en die Hij in Zijn Woord heeft geopenbaard.

ARTIKEL 1

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen de ene mens en de andere, waarbinnen al dan geen seksualiteit een plaats heeft. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Liefde, zichtbaar te maken.

WIJ ERKENNEN NIET, dat God het huwelijk heeft bedoeld met het vooropgezette doel als het onderhouden van een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie, zonder dat hierbij sprake is van wederzijdse Liefde, zoals Jezus die formuleerde.

ARTIKEL 2

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid en trouw aan Liefde binnen het huwelijk.

WIJ ERKENNEN NIET dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) door seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen schaden, tenzij als enige vorm van seksuele onreinheid.

ARTIKEL 3

WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva als toonbeeld van de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als Personen in Liefde gelijkwaardig, als mens tot mens in Liefde verschillend.

WIJ ERKENNEN NIET, dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen man en vrouw door God zijn bepaald en als zodanig Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens in heel zijn Liefde en waardigheid.

WIJ ERKENNEN NIET dat deze verschillen zullen leiden tot de zondeval van het individu, noch veroordeeld dient te worden op grond van mogelijke interpretaties en/of onverstaanbaarheid van het Woord des Heere.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods mogelijke doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ERKENNEN NIET dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen wij hun biologisch geslacht te aanvaarden, zoals dit aan ons kenbaar zal worden gemaakt.

WIJ ERKENNEN NIET dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een dienstbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald wordt door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ERKENNEN NIET dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is, indien mensen die zichzelf herkennen in een zg. LHTB+ profiel, zich om welke reden dan ook dienen te ontzien en ontkennen als mens met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een Liefdevol leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ERKENNEN NIET dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht een mankerend onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping met als gevolg dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie plaatst.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat de misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten, beschouwd mag worden als zondigen tegen de Liefde. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid tussen volwassenen, als ook tussen meerderjarigen en minderjarigen.

WIJ ERKENNEN NIET dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele of heteroseksuele onreinheid goed te keuren.

WIJ ERKENNEN NIET dat homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling niet van mening mogen verschillen.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de Liefde van God in Christus voldoende is om alle zonden te vergeven, of voldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

WIJ ERKENNEN NIET dat de Liefde van God in Christus geen vergeving noch levensveranderende kracht geeft, waarmee een volgeling van Jezus in staat wordt gesteld om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Liefde van de Heere waardig is.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de Liefde van God in Christus mensen met een transgender-zelfverstaan zal aanvaarden en door Zijn geduld, de door God ingestelde schepping tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk ook door Bijbelse christenen aanvaard dient te worden.

WIJ ERKENNEN NIET dat de genade van God in Christus een door Bijbelse christenen geprofileerd zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde tegen de Liefde Gods en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één Bijbelse christen of diens leiders buiten Zijn bereik is.

Geef een reactie