Mea Culpa II

‘Leci n’est pas Christus’!

De boosheid is nog onveranderd. Gisteren is geprobeerd, om uiting te geven aan die boosheid, maar het bisdom Roermond heeft nog niet gereageerd en ‘Mea Culpa’ heeft ons doorverwezen naar de kunstenaar. Dat levert natuurlijk geen inhoudelijke discussie op. De kunstenaar zal natuurlijk zijn kunstwerk verdedigen en daarbij voor iedereen ‘begrip’ tonend.

Maar wat nu? Wat is nu werkelijk het probleem? Moeten we de Roomse Kerk met al haar arrogantie van Kerkelijke Macht, die ze ook juist in dit project weer liet gelden, dan maar beschouwen als een van God losgeslagen criminele organisatie? Er zullen genoeg mensen zijn, die dit standpunt maar al te graag innemen. En er zijn ook genoeg redenen te noemen, om het, als het gaat om geestelijke Zielsmishandeling, inderdaad zo te beschouwen. Een organisatie, die in dit geval eerst geprobeerd heeft, om alles te verdoezelen met het door henzelf ingestelde Sacrament van de Doofpot, het meest geheimzinnige en sinistere Sacrament, dat de Roomse Kerk in de krochten van het Vaticaan bewaart en uitsluitend toepast op haar eigen functioneren. Betekent dat dan echter wel, dat men priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen, die wel de zuivere roeping in hun Ziel volgen, ongeacht de ‘Leer der Kerk’, ook op de door diezelfde Kerk in het verleden toegepaste brandstapel moet gooien, onder het uitspreken van de Latijnse woorden: ‘Oculum pro oculum, dente pro dente’? (Voor de on-katholieken: ‘Oog om oog, tand om tand’). Zou Christus, die door diezelfde kerk in heel Zijn Wezen, Handelen en Vergevingsgezindheid is geconfisqueerd en geheel naar haar eigen welbevinden is ‘aangepast’, (zeg maar rustig: verkracht) daar nu werkelijk Zijn leven voor hebben gegeven?

Het vraagt nogal wat van mensen, die Christus werkelijk hoog in hun vaandel hebben staan, om vergevingsgezindheid te tonen naar een kerkorde, die van diezelfde Christus een ‘Katholieke Schijnheilige’ heeft gemaakt. Sommige mensen zullen hun hele leven de boosheid voelen naar de kerk. Er haken zelfs (steeds meer) mensen af, die het woord ‘kerk’ zonder haat niet meer kunnen horen. Mensen, die daarbij vaak zelf hun Ziel op de brandstapel hebben gegooid. Omdat zij niet meer in staat waren, die Ziel te leven, zoals ze in eigen geweten en integriteit hadden gewild. Mensen, die ooit voor de Woordvoerder van Liefde zullen verschijnen en daarbij geen spaan heel laten van hun eigen Ziel. Is dat niet vreselijk? Is dat niet werkelijk het allerergste, wat een mensenziel met zichzelf kan laten gebeuren?

Men kan dus stellen, dat Wraak en Haat, dat zich in de mensenziel een plaats heeft verworven, er niet zomaar meer uitgaat. Wraak en Haat laten zich niet zomaar weer uit de Ziel zetten. Daar is meer voor nodig, dan een standbeeldje in een plantsoentje. Daar is meer voor nodig, dan een bereidwillig bisdom, die er uiteraard wel op toeziet, dat de afbeelding geen conflict oplevert met de ‘Leer der Kerk’. Daar is meer voor nodig, dan een visie van een kunstenaar, die bij de vervaardiging van de ‘man met het kruis op zijn rug’, zichzelf ziet als een leerling van René Margritte: ‘Leci n’est pas Christus’!

Het vraagt nogal wat van slachtoffers van kerkelijk misbruik. En dan niet alleen de lichamelijk beschadigden, maar ook de geestelijk mishandelden. Het vraagt om een inkeer in de eigen Ziel. De eigen waardigheid opnieuw ontdekken en Jezus weer werkelijk onder ogen komen, zoals Hij waarlijk wil troosten en bemoedigen. Het is Zijn Liefde, die er voor kan zorgen, dat u zelfs uw eigen Zielsbreuken zal kunnen Helen. En geef dan aan Hem en Hem alleen het voordeel van uw argwaan, twijfel of achterdocht. Hij zal het met Liefde beluisteren en met Liefde bezegelen. Wat u ook in uw Ziel te leven heeft. En dan zal er een dag komen, dat u Hem een hartgrondig ‘Mea Culpa’ zal vragen voor het ooit breken met uw Ziel. En Hij zal u vergeven, zoals geen priester dat kan. Ook de goede priesters niet. Want die worden dan door de Kerkfarizeeërs, die de ‘Leer der Kerk’ bewaken tegen alle gevaren als insubordinaties, terechtgewezen en desnoods ‘verwijderd’.

Redt uw Ziel van Haat en Wraak. En vergeef uzelf, dat die twee ooit uw Ziel konden binnendringen. En mocht u in Roermond ooit het standbeeld tegenkomen, draait u zich er dan van weg en denk dan die wijze woorden: ‘Vader, vergeef het hen, want ze weten niet, wat ze gedaan hebben’. Een mooiere Liefde kan zelfs Jezus Christus uw eigen Ziel niet geven.

 

 

 

Geef een reactie