Rooms Goochelen Deel IV:____________De Catechismus I

Als u de eerste aflevering van ‘Rooms Goochelen’ goed heeft gelezen, dan heeft u in ons voorbeeld van het goochelen met de vragen en voorgekookte antwoorden een systeem kunnen vinden, wat ook toegepast wordt door de Roomse Kerk aangaande de Catechismus. Het vermengen van mogelijk juiste antwoorden met oncontroleerbare antwoorden, anders dan antwoorden, die door eigen erkende autoriteiten worden bevestigd. Om hier een beetje ordelijk te kunnen uitleggen, waar we u met die Catechismus op willen wijzen, zullen we hier vandaag een paar van die Catechismusvragen behandelen. U krijgt eerst de vraag, dan het Roomse antwoord, vervolgens het onderscheid en tenslotte, waarom de Roomse Kerk die vraag toch wil houden. Want alles heeft een bedoeling met goochelen, zoals u inmiddels weet. En het Roomse goochelen grenst aan het ultieme doel: de macht over uw eigen Zelfbeschikkingsrecht. We wensen u veel wijsheid.

Voor ons doel van vandaag gebruiken we de Catechismus, die door het Bisdom Roermond is uitgegeven in 1960. Het was een kindercatechismus voor gebruik op school.

De Catechismus opent met de twee Roomse gebeden: Het ‘Onze Vader’ (inmiddels hervertaald) en het ‘Weestgegroet’. Het geheel wordt gevolgd door de 12 artikelen van het geloof, waarbij de eerste goocheltruc wordt toegepast, zoals beschreven in ons eerste Deel.

derde artikel: Geboren uit de maagd Maria.
commentaar: Jezus is niet geboren uit een maagd, anders dan dat hier een jonge, ongehuwde vrouw mee bedoeld werd. Dat Maria door de kerk beschouwd wordt als zijnde niet hebben deelgenomen aan enige vorm van geslachtsverkeer, is een knieval, die tijdens het Concilie van Nicea (325 n. Chr.) is gemaakt aan andere geloofsbelevingen, die een andere uitleg aan het woord ‘maagd’ gaven.
reden: De Katholieke Kerk houdt heel erg vast aan wonderen. Het is een deel van haar bestaan. En een groter wonder, dan een geboorte uit een fysiek seksloze relatie met n.b. de Heilige Geest, dat ging er bij die ongeletterden in als heel zoete koek.

negende artikel: Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk.
commentaar: Er bestaan geen heilige kerken. Er is maar één Enig en Heilig en dat is God.
reden: De Roomse Kerk manipuleert hier haar eigen belang bij de andere artikelen. Een schoolvoorbeeld van een ridicuul antwoord plaatsen tussen mogelijk juiste antwoorden. (behalve die van die ‘maagd’ dan).

Vervolgens komen in de catechismus de 10 Geboden langs, gevolgd door de 5 Geboden van de Kerk. Die 10 Geboden mogen dan zeker wel wat voorstellen (pikant detail is, dat in die 10 Geboden nergens over enige Kerkorde wordt gerept), maar die 5 Kerkgeboden behoren tot de eigen verzinsels van de Roomse Kerk. Met andere woorden: Indien u die 5 Katholieke Geboden in de prullenbak gooit, dan verliest u Gods Liefde er niet mee.

Dan is het tijd voor de Rozenkrans. “De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed: Het bidden van 150 maal een Weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. Eerst werd er vooral 150 maal een Onze Vader gebeden. Later werd hieraan in het Westen de devotie tot Maria verbonden. De rozenkrans kreeg de vorm zoals we hem vandaag kennen in de 15e eeuw door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe (Alain de la Roche, ca. 1428 – 1475).[1][2]

De rozenkrans wordt vaak geassocieerd met de Heilige Dominicus, de stichter van de dominicanenorde, maar er zijn geen bewijzen dat hij er de grondlegger van zou zijn.

Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het gebed en de Kerk heeft de rozenkrans sindsdien steeds aanbevolen.” (wikipaedia)

Ook dit rozenkransverhaal is niet van invloed op Gods Liefde voor uw Ziel. Voor vele gelovigen is het bidden van de rozenkrans of delen hiervan echter zeer emotioneel. Hun persoonlijke devotie aan Maria krijgt zo een stem. Maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat dit devote gevoel voor de meesten een soort ‘massahypnose’ teweegbrengt, vooral bij bedevaartsoorden. De bij de Rozenkrans behorende ‘Geheimen’ komen rechtstreeks uit de Katholieke Goocheldoos.

Vervolgens komen we bij het vraag- en antwoordgedeelte, waarbij blijk wordt gegeven, dat de opstellers van een en ander bij de kwis ‘De Slimste Mens’ geen schijn van kans zullen maken.

vraag 4: Wat ontvingen Adam en Eva tegelijk met de heiligmakende genade?
antwoord: Tegelijk met de heiligmakende genade ontvingen Adam en Eva nog bijzondere voorrechten:
de geneigdheid tot het goede
een helder inzicht
het vrij zijn van lijden en dood.
commentaar: ‘Heiligmakende Genaden’? Wat zijn dat? Plus natuurlijk, dat Adam en Eva een ‘verpersoonlijking’ voorstellen rond het scheppingsverhaal, wat op zijn beurt weer een ‘visualisering voor ongeletterden’ is van de evolutietheorie van Darwin.
reden: De Katholieke Kerk houdt de mensen graag dommer, dan zijzelf is. Dan valt het niet op. Iemand, die meer intelligentie dan de Kerk vertoonde, die kon rekenen op excommunicatie of de brandstapel.

morgen: Verder met de Catechismus vanaf de Erfzonde.

Geef een reactie