Rooms Goochelen Deel IV:____________De Catechismus III

vervolg op de Catechismus II:

vraag: wat is het Heilig Vormsel
antwoord: Het H. Vormsel is het Sacrament, waardoor de Heilige Geest op bijzondere wijze in ons komt, om ons te versterken in het geloof.
commentaar: Onzin. De Heilige Geest is er altijd om de mens in zijn geloof te sterken. Daar hoeft niet per sé een Sacrament aan gewijd te worden. Bovendien is het een Kerkelijk Bedacht Sacrament. Het is de Roomse versie van het Joodse Bar Mitzwa.
reden: Waarschijnlijk kan de Roomse Kerk zo vaststellen, wat er van die Kindercatechese is blijven hangen, als de kinderen op volwassen leeftijd hun geloof opnieuw belijden.

vraag: Wat is de H. Eucharistie?
antwoord: De H. Eucharistie is het offer en het Sacrament, waarin Jezus zelf, onder de gedaanten van brood en wijn Zich offert, genuttigd wordt en tegenwoordig blijft.
commentaar: DE Roomse Goocheltruc van alle tijden. Compleet met de al eerder genoemde Hocus Pocus spreuk. Bovendien absoluut onwaar. Jezus offert zich niet onder gedaante van brood en wijn. Als de Kerk dat vindt, dan is Jezus’ Kruisdood zinloos geweest. Hij had het immers met een broodje en een beker wijn ook kunnen doen.
reden: De Roomse Kerk wilde macht hebben over het denken van ongeletterden. Nou, die hebben ze gekregen. En sindsdien is de Kerk met die macht voor haarzelf begonnen. Absolute zeggenschap, oorlogen, brandstapels, veroordelingen en schisma’s. En dat allemaal met dat stukje brood en die beker wijn.

vraag: Wanneer worden de zonden vergeven in de Biecht?
antwoord: De zonden worden in de Biecht vergeven als de priester de absolutie geeft.
commentaar: De Kerk kan in de Biecht uitsluitend de zonden vergeven, die tegen de Kerk zijn begaan. Alleen God vergeeft zonden, die tegen Hem zijn begaan.
reden: De macht van de Roomse priesters duidelijk etaleren.

vraag: Wat is een aflaat?
antwoord: Een aflaat is een kwijtschelding van tijdelijke straffen, die de H. Kerk ons verleent buiten de Biecht.
commentaar: Een mooie zin, maar helaas onwaar gebleken. Een aflaat is een stevige bron van inkomsten geweest voor zowel de Roomse Kerk als de onder haar opererende kloosterordes, door het afkopen van zonden met geld. De Kerk liet zich dus als de slechte Rentmeester omkopen. Men mag gerust stellen, dat de Sint Pieter met al haar glorie is betaald met opbrengsten uit ‘zwarthandel’.
reden: Het ontwerp en opbouw van dat Vaticaanse Clubhuis (Sint Pietersplein, Sint Pieter en aanpalende percelen) kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat.

vraag: Wat is het H. Oliesel?
antwoord: Het H. Oliesel is het Sacrament, dat de zieke kracht geeft om christelijk te sterven.
commentaar: Je kunt er verzekerd van zijn, dat diegenen, die door de Kerk werden gezien als vijanden van God en Kerk, niet het Heilig Oliesel hebben ontvangen, alvorens ze op de brandstapel ter dood werden gebracht. En de ‘zieke’ waarvan sprake dient natuurlijk wel Rooms Katholiek te zijn. Welja, er is maar één manier van christelijk sterven en dat is als Rooms Katholiek.
reden: Van de wieg tot het graf, van een Rooms etiket kom je nooit meer af.

vraag: Wat is het H. Priesterschap?
antwoord: Het H. Priesterschap is het Sacrament, dat aan degenen, die daartoe geroepen zijn, de macht verleent, om het Priesterschap van Christus voort te zetten.
commentaar: De Goocheltruc van het overtuigende woord wordt weer toegepast: Er is geen sprake van Heiligheid, er is geen sprake van macht verlenen en er is geen sprake van Priesterschap van Christus. Het antwoord had moeten zijn: Het priesterschap is een arbeidsovereenkomst tussen de Kerk en hij, die zich aangetrokken voelt tot het priesterschap, waarbij de Kerk hem bevoegd verklaart, dit priesterschap van de Kerk volgens de normen van die kerk uit te voeren.
reden: De Roomse Kerk houdt van prachtige bloemrijke taal, om de illusie(!) in stand te houden, dat het hier gaat om iets Goddelijks.

DERDE DEEL

vraag: Wanneer leven wij volgens de leer van Christus?
antwoord: Wij leven volgens de leer van Christus, als wij de geboden onderhouden, zoals Hij ze ons geleerd heeft.
commentaar: De enige, van wie we geleerd hebben aangaande christelijk geloof is Jezus. Het is Jezus, die het ons leerde.
reden: Voor de Roomse Kerk is Christus de Triomfator. Dus de Kerk mag zich ook zo noemen. Althans, dat vinden ze zelf. Vandaar het Roemen van Christus.

vraag: Waarom vereren wij de heiligen?
antwoord: Wij vereren de heiligen, omdat Gods genade bijzonder in hen werkt en zij de trouwste dienaren zijn van Christus en onze voorsprekers in de hemel.
commentaar: Puur gezwets. Heiligen zijn de ereleden van de Roomse Kerk en daarmee vooral haar trouwste dienaren. De Heiligheid van God wordt in je Ziel geplant. De Heiligheid, die de Roomse Kerk verstrekt, wordt je op de mouw gespeld.
reden: Het vereren van Heiligen is een lucratieve vorm van toeristen trekken. De Roomse Kerk verdient bakken met geld, door op het juiste moment de juiste persoon Heilig te verklaren. De toeloop van vereringen en de bijbehorende snuisterijhandel staat in de Roomse Boeken als ‘representatie-opbrengsten’.

vraag: Wanneer beoefenen wij de deugd der rechtvaardigheid?
antwoord:  Als wij aan ieder het zijne geven en aan ieder het zijne gunnen.
commentaar: Een mooie zin, maar in de praktijk klinkt deze als: ‘Geef aan de Kerk, wat de Kerk toekomt en geef aan de Kerk, wat God toekomt.’  Inclusief beloftes van gehoorzaamheid en trouw. Die zijn niet voor God, die zijn er voor de Paus (ambt). Een dergelijke rechtvaardigheid deugt niet.
reden: Een subtiele manier om de gelovigen voor te houden: Als jullie het ons niet geven en gunnen, dan beoefenen jullie niet de deugd van rechtvaardigheid.

morgen: slot en conclusies

Geef een reactie