Catechismus van de menselijke Ziel

katechismus

Een bloemlezing van vragen, opgesteld in de
“Catechismus van de menselijke Ziel”:

Wat is de basis van het christelijk geloof?
-‘Dat gij elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad’.

Van wie zijn deze woorden?
-van Jezus, opgetekend in Johannes 13 : 34

Wie was Jezus?
-Jezus was een Joodse man, die predikte in Judea en daar met name de naleving van de Joodse wetgeving bekritiseerde. Hij werd door de mensen aldaar beschouwd als ‘Zoon van God’.

Is Jezus de Zoon van God?
-In mystieke zin mag men dat stellen. De Zielsverbondenheid met de ‘Vader’, waarvan Hij blijk gaf geeft daar alle aanleiding toe.

Wat was Jezus’ belangrijkste Missie?
-Bevrijding van de gevangenschap in de breedste zin des woords, van de mens in de eigen Ziel.

Heeft Hij daarvoor zijn leven gegeven?
-Ja.

Is Hij daarvoor aan het kruis gestorven?
-Neen. Jezus heeft de kruisdood ondergaan als ultiem bewijs van onvoorwaardelijk trouw blijven aan de Liefde van, voor en in de eigen Ziel.

Is Jezus de eerste christelijke martelaar?
-Ja. In tegenstelling tot wat anderen beweren.

Is Jezus verrezen op de derde dag?
-Neen. Jezus is verrezen zoals iedere Ziel uit de mens verrijst, meteen na het overlijden van het lichaam.

Waarom is de Ziel van de mens zo belangrijk?
-Het is God in de mens. Niet alleen in de manier van contact hebben, maar ook het contact zelf.

Kan een mens zijn Ziel verloochenen?
-Ja. Maar de Ziel zal de mens nooit (kunnen)  verloochenen, aangezien de Ziel deel uitmaakt van heel de mens.

Wie of wat is de ‘Ware Kerk’?
-De Ware Kerk van Christus leeft in de Ziel van de mens en alleen, indien de mens zijn Ziel zichtbaar maakt voor de wereld, is de Kerk van Christus vanuit die Ziel ook zichtbaar voor anderen.

Bestaat er een Ware Kerkorde?
-Neen. Er bestaat één Ware Kerk van Christus, die leeft in de Ziel van de mens, hoe klein ook (mosterdzaadje).

Heeft God de wereld lief?
-Ja. De wereld is in de Ziel voortkomend uit God. De Liefde van God komt dus voort uit de Ziel van de Wereld.

Wat is de Ziel van de wereld?
-De Liefde en Evenwicht van en voor al wat leeft en geleefd heeft.

Hoe kan de mens God liefhebben?
-Door de Ziel van de wereld lief te hebben vanuit hun eigen Ziel. Dan zal de Ziel van de wereld ook zijn Liefde leven in de Ziel van de mens.

Is dat, wat men ‘waar geloof’ mag noemen?
-Ja. En niets anders dan dat.

Is de Bijbel waarheidsgetrouw?
-Neen. De Bijbel is een getuigenverslag van geloven vanuit de eigen Ziel. Het is dus altijd vanuit die beleving opgetekend. Het is de Waarheid van Zielsbeleven van hen, die het hebben opgetekend, maar niet per sé de Waarheid als ‘feitelijk juist’.

Had Maarten Luther gelijk met zijn 95 stellingen?
-Men moet de stellingen afwegen in de Liefde van de eigen Ziel. In dat verband kunnen er stellingen als ‘juist’ worden gedefinieerd, als ook ‘niet van toepassing’ zijnde op de eigen Ziel.

Bestaat er zoiets als Apostolische Successie?
-Ja. Wie het antwoord op de eerste vraag naar eer en geweten doet leven, is Jezus’ ‘Volgende’.

En die van de RK Kerk?
-Neen. Zou er ooit in zuiverheid van Liefde gesproken kunnen zijn van een dergelijke verbintenis, dan is die verloren gegaan in de Katholieke strijd om de wereldlijke macht en aanzien.

Wat is er te zeggen over het celibaat?
-Indien iemand met hart en Ziel zijn leven wil wijden aan het ‘elkaar liefhebben, zoals ik U heb liefgehad’, dan kan hij rustig trouwen. Anders zou men immers ook onterecht kunnen stellen, dat gehuwde mannen niet in staat zijn tot een persoonlijke relatie met God en deze uitdragen.

Waarom kent de RK Kerk het celibaat?
-Behalve, dat de geestelijke zich volledig dient toe te wijden aan Gods Werk en de Leer van de Kerk, heeft die Kerk het niet zo op (de invloed van) vrouwen.

Wat is het meest belangrijke, dat een mens in zijn leven heeft te leren?
-Evenwicht vinden en ruimte creëren voor Liefde in de Ziel.

Hoe verkrijgt men dat evenwicht?
-Door zichzelf te onderzoeken en te bevragen op eigen Zielsbeleving. En dan zal het Evenwicht zichzelf openbaren en zal de mens gelukkig zijn met dat Evenwicht, of die mens nu arm is of rijk, ziek of gezond, zelfstandig of hulpbehoevend.

Gaat iedere mensenziel na de dood van de mens naar de Hemel?
-Ja.

Is die Hemel voor iedereen dezelfde?
-Neen.

Wat is het verschil?
-Het verschil wordt niet bepaald door de Hemel, maar door de mate van Zielsbeleven van en in die mensenziel. Iemand met veel ruimte voor Liefde in zijn Zielsbeleven zal ‘anders’ in de Hemel leven, dan iemand, die een dergelijke ruimte niet of nauwelijks heeft.

Heeft die toegang iets te maken met de zonde of zondeval van de mens?
-Neen. De Zondeval is puur een dwaalleer en gebaseerd op angst en kerkordelijke ‘overmachtigheid’. De Zonde van de mens in zijn Ziel is niet bepalend voor de ‘mate van Heerlijkheid’, maar voor de ruimte van Beleving van Liefde, die hijzelf meebrengt. Hoe groter die ruimte in zijn Ziel, hoe groter de ‘ruimte’ in de Hemel zal zijn.

Is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn Zielsbeleven?
-Ja. 100%.

Geef een reactie