Hemelse Visie op De Eredienst I

verhoorde-gebeden

In augustus 2016 publiceerden Wij een reeks columns over de Eredienst van de RK Kerk en daarbij nogal wat kritische kanttekeningen. Je zou denken, dat die columns door de Paus persoonlijk ook zijn gelezen, want nadat hij Kardinaal Sarah eerst een Bisschoppelijke schop onder zijn Kardinale achterwerk had gegeven, om eens voort te maken met diens werk als Voorman van de Congregatie voor de Geloofsleer en de Sacramentsdiscipline, kwam deze Kardinaal op het Onzalige Plan, om de Eredienst voortaan ‘Ad Oriëntem’ op te dragen. Blijkbaar was de Paus zulk een onbenulligheid zat (Zie Onze column ‘Rare Jongens, die Roomschen II’) en besloot alle leden van deze Congregatie ‘buiten werking’ te stellen. De Hemel kan dit met genoegen aanzien en het geeft Ons de mogelijkheid, om die Rooms Katholieke Eredienst van nieuwe impulsen te voorzien, zodat er weer sprake kan zijn van een Eerlijke en Oprecht Belevende Eredienst. En wie mocht denken, dat Wij deze kans niet serieus nemen, komt bedrogen uit.

Laten we eens vanaf NUL beginnen. We hoeven ons dus niet direct te houden aan wat er (al) is, maar zullen uiteraard wel een gelijke lijn volgen. Aan de lijn zelf mankeerde immers niet zoveel, het was meer, wat er allemaal aan vastgeknoopt zat.

Allereerst is ons voorstel, om bij Erediensten, die als ‘Eucharistieviering’ worden gehouden (dus in aanwezigheid van priester) een mogelijkheid wordt geboden, om VOORAF aan de dienst te kunnen BIECHTEN. En dan ligt het voor de hand, om dat te (kunnen) doen bij de Priester van Dienst. Het geeft gevolg aan de Woorden van Jezus in Mattheus 5 :21-22 ‘Indien u komt offeren en u herinnert zich, dat uw broer iets tegen u heeft, laat dan uw offer achter en verenigt u zich eerst met uw broer. En kom dan terug’. Welnu, zo kunt u zich ook ‘herinneren’, dat God iets tegen u zou kunnen hebben, omdat u tegen Hem gezondigd heb. Maak dat dan voor de Dienst eerst in orde en ga dan met een Gerust Geweten aan Zijn Tafel.

In deze ‘setting’ zou het beslist een goede ontwikkeling zijn, om ook bij een Diaken te biecht te kunnen en mogen gaan. En indien de RK Kerk blijft vasthouden aan haar Ambtsvolmachten (wat wij niet willen adviseren, aangezien een Diaken toch een Gewijde functie is), dan zou de Diaken namens de Kerkleer een ‘vergevingsgebed’ kunnen bidden, in plaats van de ‘Ego Te Absolvo’ uitspreken. Organisatorisch een kwartier voor aanvang tot vijf minuten voor aanvang. Het zou de Belijdenis van Zonden, die na de opening van de Dienst meestal volgt, een extra dimensie geven, omdat de zojuist gebiechte kerkganger zich zeer wel bewust is van die Belijdenis. En dat niet meer afraffelt als een verplicht nummer.

Na de schuldbelijdenis kan een Priester dan de toevoeging weer invoeren: ‘Vrijspraak, kwijtschelding en vergeving schenke ons de Almachtige en Barmhartige God.’ (geen vergiffenis: Dat woord doet teveel aan cyaankali denken. Je wordt vergeven en niet vergiftigd…). In deze volgorde en beleving krijgt de belijdenis van zonden weer een eerlijke betekenis. (Geen schuldbelijdenis: Alleen als u werkelijk overtuigd bent, dat het ook uw schuld is, mag u het zo beleven).

Na deze Belijdenis van Zonde zou er een nieuw soort Gloria moeten worden geschreven. Niet, die er nu is, want die barst uit zijn voegen van de valse vleierij en geslijm. En dat zou afbreuk doen aan de eerlijkheid, die zojuist met de Biecht en Belijdenis van zonden net is ‘gecreëerd’. De Liefde voor God uitzingen of -spreken in woorden van DANKBAARHEID. Waarbij wel op moet worden gelet, dat die rare zin: ‘Wij zeggen u dank voor uw grote Heerlijkheid’ per direct decreet wordt afgevoerd. Wij doen het serieus, dus we willen graag, dat u het ook serieus beziet. En dat gebeurt niet, als dergelijke achterlijke toezeggingen gehandhaafd blijven.

Dan volgen de Lezingen. Waarbij we die graag zouden willen beperken tot begrijpelijke fragmenten. Bijvoorbeeld: een stukje als dit van de Profeet Obadja:

2 Ziet, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht.

3 De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten?

4 Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.

5 Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?

die mag u wat ons betreft achterwege laten. Ten eerste gaat het helemaal niet over u en ten tweede gaat het helemaal nergens over in het christelijk geloof. Kies fragmenten van Profeten, Evangelisten of andere Schriftstellers, die de mensen werkelijk iets kunnen duidelijk maken. Om een stuk uit het Oude Testament te lezen, omdat het nu eenmaal een Bijbelstuk is, is net zo onzinnig als het constant bellen met een Consecratiebel, ‘omdat we die nu eenmaal hebben’. Alleen gebruiken, indien van directe toepassing.

En dan de Preek. Heel kort en bondig. Maar vooral geen RK Propaganda. Als u dat verkiest als kerkleiding, maak dan maar wat gezellige strooifoldertjes. Maar gebruik een Eredienst naar God niet als Bindmiddel voor Kerkelijke Superioriteit.

Morgen: De Offerande.

Geef een reactie